Regulamin

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą ChrzcinyiKomunie oraz zasady świadczenia Usług z jego wykorzystaniem.


Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Usługodawca nie jest stroną umów związanych z organizacją chrzcin, komunii lub innych imprez okolicznościowych oraz stroną innych umów o świadczenie usług czy przygotowanie dzieł (np. filmowanie, fotografowanie, atrakcje) — w tym zakresie stosunek prawny istnieje pomiędzy Firmą a Obiektem. Usługodawca udostępnia jedynie narzędzia, które mają za zadanie pomóc Użytkownikom i Firmom komunikować się ze sobą oraz organizować zdarzenia związane z chrzcinami, komuniami oraz świadczyć usługi związane z chrzcinami, komuniami lub innymi imprezami okolicznościowymi.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia związane z umowami łączącymi Firmy z Klientami. W związku z tym Narzeczeni muszą dokładnie zapoznać się z warunkami świadczenia usług i realizacji prac przez Firmy.

 

1. DEFINICJE


Firma — Użytkownik, który działa w branży weselnej lub imprez okolicznościowych i w ramach Serwisu chce promować swoje usługi lub usługi innego podmiotu z branży weselnej lub imprez okolicznościowych, którego interesy reprezentuje.
Konto — utworzony po rejestracji indywidualny profil Firmy w ramach Serwisu.
Partner — podmiot inny aniżeli Usługodawca i Firma, którego usługi lub towary są prezentowane w ramach Serwisu lub którego towary lub usługi prezentowane są w wiadomościach kierowanych do Użytkowników.
Regulamin — niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu.
Serwis — serwis internetowy ChrzcinyiKomunie dostępny w domenie chrzcinyikomunie.pl.
Umowa — umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
Usługi — opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
Usługodawca — AXEL MEDIA (NIP: 6572665910, REGON: 260278640) 26-001 Masłów Drugi, KRAJOBRAZOWA 99
Użytkownik — osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu; osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1 Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.
2.2 Pełne korzystanie z Serwisu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej.
2.3 Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.
2.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
2.5 Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania takich jak korzystanie z programów antywirusowych.
2.6 Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonane z wykorzystaniem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznych, tj. z DotPay. Użytkownik przez rozpoczęciem korzystania z usług tego serwisu powinien zapoznać się i zaakceptować regulamin dostępny na jego stronach.
2.7 Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.
2.8 Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników Usługodawcy, Partnerów, Firm, oraz innych osób trzecich. Użytkownik i inne osoby odwiedzające Serwis nie mogą zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób, lub praw na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.
2.9 Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
a) umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis;
b) zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
c) próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
d) uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom;
e) zamieszczanie treści na których zamieszczenie nie wyraził zgody Usługodawca.
2.10 Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
2.11 Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji lub aktualizacji. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie, chyba że nie będzie możliwości dodanie takiej informacji.
2.12 Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy, Firm lub Partnerów.

 

3. Polityka w zakresie praw autorskich i pokrewnych


3.1 Usługodawca przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści (m.in. fotografie, nagrania filmowe, video, tekstowy opis) oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Serwisie.
3.2 Usługodawca zobowiązuje się, że Treści umieszczane przez niego w Serwisie nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw autorskich lub pokrewnych, ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Usługodawca posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału w Serwisie oraz na udzielenie Serwisowi licencji, o której mowa w ust. 5 poniżej.
3.3 W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu praw majątkowych osób trzecich (np. wskutek zgłoszenia), Serwis poinformuje niezwłocznie Usługodawcy na adres mailowy podany przy rejestracji Konta o możliwym naruszenia praw i wezwie go do złożenia wyjaśnień. Usługodawca zobowiązuje udzielić Serwisowi stosownych wyjaśnień w terminie 24 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości przez Serwis. Brak wyjaśnień w tym terminie skutkować będzie usunięciem spornych Treści z Serwisu.
3.4 W razie potwierdzenia przez Usługodawcę naruszenia prawa majątkowych osób trzecich, sporne treści z Serwisu zostaną usunięte, zaś Administrator uprawniony jest do podjęcia decyzji o zablokowaniu ogłoszenia i/lub zablokowaniu stale/czasowo Konta Usługodawcy a i/lub trwałego usunięcia Konta Usługodawcy. Usunięcie treści naruszających prawa majątkowego osób trzecich, a także zablokowanie ogłoszenia, zablokowanie Konta Usługodawcy lub jego usunięcie, następuje bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania na rzecz Usługodawcy.
3.5 Przesyłając do Serwisu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek Treści, Usługodawca udziela:
a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, zwielokrotnianie Treści, powielanie oraz utrwalanie takich Treści, ich rozpowszechnianie – w szczególności poprzez umieszczanie na oficjalnych kontach/profilach Serwisu prowadzonych na portalach społecznościowych, oznaczenie Treści „tłem wodnym”, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem i prowadzeniem działalności przez Serwis, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania usług Serwisu w części lub niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
b) każdemu użytkownikowi Serwisu - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, o których mowa w ppkt a oraz na korzystanie z takich Treści.
3.6 Powyższe licencje, o których mowa w ust. 5 powyżej, udzielane przez Usługodawcę w odniesieniu do Treści wygasają z chwilą, gdy Usługodawca usunie lub wykasuje je z Serwisu.
3.7 Usługodawca oświadcza, iż w przypadku skierowania do Serwisu jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia prawa osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Usługodawcę Treści w Serwisie, zobowiązuje się on przystąpić do sporu oraz zwolnić Serwis z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań.

 

4 . Rejestracja 


4.1 W celu korzystania z usługi Konta, jak również usług polegających na dodawaniu oferty firmowej, Użytkownik musi się zarejestrować w Serwisie. Rejestracja jest bezpłatna.
4.2 Nie wymaga rejestracji usługa polegająca na przeglądaniu informacji w Serwisie i wyszukiwaniu ofert w Serwisie.
4.3 Rejestracja Użytkownika rozpoczyna się od wypełnienia elektronicznego formularza, który pojawia się po kliknięciu w link “zaloguj/zarejestruj”. Następnie Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, w której jest proszony o zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie go oraz zakończenie procesu rejestracji.
4.4 Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta danymi, w tym adresami e-mail, należącymi do innych osób, chyba że posiada się wyraźną zgodę takich osób na wykorzystanie ich danych w ramach Serwisu. 

 

5. Usługi 


5.1 Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: chrzcinyikomunie.pl.
5.2 Zawarcie umowy o świadczenie konkretnej Usługi nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika z wszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystanie z poszczególnych Usług, według własnego uznania, przy czym w zgodzie z warunkami umowy o świadczenie konkretnej Usług. Serwis udostępnia następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
b) prowadzenie Konta,
c) udostępnienie narzędzi do kontaktu z Usługodawcą,
d) wyszukiwarka,
e) dodawanie i edycja ofert,
f) wykupywanie opcji dodatkowej promocji
5.3 Jeśli w Regulaminie nie postanowiono inaczej dana Usługa jest zawierana na czas oznaczony, od chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej usługi do czasu skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika.
5.4 Umowa o świadczenie usługi dodawania i edycji ofert zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu.
5.5 W ramach dostarczanych informacji drogą elektroniczną Użytkownikowi mogą być wysyłane m.in. informacje (w tym informacje handlowe) dotyczące działalności Firm lub Partnerów. 

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy 


6.1 Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy.
6.2 W razie skutecznego odstąpienia przez konsumenta Umowa jest uważana za niezawartą. 

 

7. Postanowienia końcowe 


7.1 Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 16 listopada 2017.
7.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronach Serwisu z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które rozpoczęto realizować przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.
7.3 treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany mailowo lub przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin.
7.4 Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania której obowiązujące przepisy wymagają bezwzględnie porozumienia stron, może być dokonana po zawarciu Umowy i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika będącego konsumentem wyraźnej zgody. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami zgoda może być wyrażona w sposób dorozumiany np. poprzez dalsze korzystanie z Usług po poinformowaniu o zmianie w Regulaminie.
7.5 W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu Użytkownicy zostaną o tym poinformowani w sposób opisany w ust. 10.3 Regulaminu na 30 dni przed zamknięciem Serwisu.
7. 6 Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
7.7 Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników będących konsumentami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Użytkownik ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
a) złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej w Kielcach
b) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach
c) skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
7.8 W przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle adresu korespondencyjnego Usługodawcy.
7. 9 Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami nie będącymi konsumentami, w szczególności pomiędzy Usługodawcą a Firmami lub Partnerami, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla aktualnego adresu do korespondencji Usługodawcy.
7.10 Użytkownikom będącym konsumentami na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).
7.11 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.